Villkor

STANDARDVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV GOKART ELGOLF

 1. DEFINITIONER
  1. I det här dokumentet gäller följande betydelser:
  2. ”Köpare” är den person som köper Varor av Säljaren.
  3. ”Konsument” ska ha den betydelse som anges i paragraf 12 i Unfair Contract Terms Act från 1977.
  4. ”Varor” är de artiklar som Köparen köper av Säljaren.
  5. ”Prislista” är listan med priser för Varor som Säljaren upprätthåller och kan justera efter hand.
  6. ”Säljare” är GoKart Europe B.V. De Wetering 37, Oosterhout, 4906CT, Nederländerna.
  7. ”Villkor” avser de villkor för försäljning som anges i detta dokument och alla specialvillkor som Säljaren skriftligen anger.
 2. ALLMÄNT
  1. Dessa Villkor ska gälla alla avtal om försäljning av Varor av Säljaren till Köparen och ska gälla före alla andra dokument eller kommunikationer från Köparen.
  2. Alla beställningar av Varor ska anses vara ett erbjudande av Köparen att köpa Varor under dessa Villkor och ska godkännas av Säljaren. Säljaren kan välja att inte godkänna en beställning av någon anledning.
  3. Godkännande av leverans av Varorna ska anses vara fullt bindande för Köparens godkännande av dessa Villkor.
  4. Alla variationer av dessa Villkor ska anses ej tillämpliga om de inte godkänns skriftligen av Säljaren.
  5. Inget i dessa Villkor ska påverka Köparens lagstadgade rättigheter som Konsument.
 3. PRIS OCH BETALNING
  1. Priset på Varorna ska anges i Säljarens aktuella Prislista / på Säljarens webbplats / i Säljarens offert (där så är tillämpligt) vid beställningsdatumet eller enligt överenskommelse mellan parterna. Priset inkluderar moms.
  2. Betalning av hela köpesumman (inklusive moms och eventuell fraktkostnad) måste göras i sin helhet innan Varorna skickas.
 4. LEVERANS
  1. Leverans av Varorna ska göras av Säljaren genom meddelande till Köparen att Varorna kan avhämtas hos Säljaren eller för leverans till en sådan plats och på sådana villkor som överenskommits mellan Säljaren och Köparen vid den tidpunkt då beställningen görs.
  2. Alla Varor ska, där så är möjligt, levereras inom 10 arbetsdagar från beställningsdatum och Köparen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta emot leverans av Varorna när de finns för leverans.
  3. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att leverera på angivet datum. Vid alla tillfällen ska tid för leveransen inte anses vara väsentlig och Säljaren ska inte vara ansvarig för några förluster, kostnader, skador eller utgifter som Köparen eller någon tredje part får direkt eller indirekt på grund av att ett uppskattat leveransdatum inte kan uppfyllas.
  4. Vissa Varor finns kanske inte i lager när beställningen görs. I händelse av att Säljaren inte kan leverera Varorna inom den tid som anges i paragraf 4.2 ska Säljaren kontakta Köparen och upplysa om situationen och Köparen ska ha rätt att annullera ordern och få fullständig återbetalning eller godkänna ett senare leveransdatum.
  5. Äganderätt och ansvar för Varorna övergår till Köparen vid leverans av Varorna.
 5. GARANTI
  1. Säljaren garanterar att Varorna vid leveranstillfället uppfyller den beskrivning som Säljaren ger.
 6. ANNULLERING OCH RETURER
  1. Köparen ska inspektera Varorna omedelbart efter mottagning och ska meddela Säljaren inom 7 dagar från leveransen om Varorna är skadade eller inte uppfyller någon del av Avtalet.
  2. I de fall en brist eller skada upptäcks ska Säljaren vara ansvarig för att hämta felaktiga Varor om föremålen är stora, annars ska Varorna returneras av Köparen till Säljaren och Köparen ska ha rätt till ersättningsvaror eller en fullständig återbetalning (inklusive leveranskostnader, där så är tillämpligt) plus eventuella returkostnader om Varorna verkligen är behäftade med någon brist.
  3. Varor som ska returneras måste tydligt uppvisa ett ordernummer från Säljaren på paketet.
  4. Där returnerade Varor befinns vara skadade på grund av Köparens ansvar ska Köparen vara ansvarig för kostnaderna för att åtgärda sådana skador.
  5. Där Varor köps via Internet, postorder eller telefon har Köparen rätt, utöver andra rättigheter, att annullera beställningen av Varorna och få en återbetalning genom att informera Säljaren skriftligt eller via e-post inom 14 arbetsdagar efter mottagning av Varorna. Varor ska returneras på Köparens bekostnad och ska vara tillräckligt försäkrade under returtransporten. Köparen ska få alla pengar som utlagts för Varorna återbetalade (inklusive eventuella fraktkostnader) utom 29 per förpackning inom 28 dagar från annulleringen.
 7. GARANTIER
  1. Förutom Köparens lagstadgade rättigheter garanterar Säljaren alla Varor mot tillverkningsfel och materialfel under en period på 12 månader från leveransdatumet.Vi ger 12 månaders garanti med ett blybatteri och laddare, och 24 månader med ett litiumbatteri med laddare.
  2. Dessutom garanterar Säljaren GoKart-elvagnen mot tillverkningsfel och materialfel under en period på 24 månader från leveransdatumet.Det andra året från garantiperioden måste du betala för transportkostnaden .
 8. ANSVARSBEGRÄNSNING
  1. Inget i dessa Villkor ska utesluta eller begränsa Säljarens ansvar för dödsfall eller personskador. Säljaren ska dock inte vara ansvarig för några direkta förluster eller skador som åsamkas Köparen, oavsett hur de orsakas, som resultat av försumlighet, avtalsbrott eller annat sätt som överstiger Varornas pris.
  2. Säljaren ska inte under några omständigheter vara ansvarig för Köparen eller tredje part för några indirekta eller därav följande vinstbortfall, därav följande eller andra ekonomiska förluster som åsamkas Köparen, oavsett hur de orsakas, som resultat av försumlighet, avtalsbrott, oriktig framställning eller annat.
 9. FORCE MAJEURE
  1. Ingen part ska hållas ansvarig för någon fördröjning eller underlåtenhet att utföra någon skyldighet om fördröjningen eller underlåtenheten är resultatet av händelser eller omständigheter som parten inte rimligen kan kontrollera, inklusive, men ej begränsat till force majeure, strejk, lockout, olycka, krig, eldsvåda, anläggnings- eller maskinavbrott eller brist eller otillgänglighet för råmaterial från en naturlig försörjningskälla, och parten ska ha rätt till ett rimligt anstånd med sina skyldigheter.
 10. AVSKILJANDE
  1. Om något villkor eller stadgande i dessa Villkor befinns vara ogiltigt, olagligt eller inte kunna verkställas av någon anledning av en behörig domstol ska detta villkor avskiljas och återstående villkor häri ska fortsätta gälla till fullo som om dessa Villkor hade godkänts med det ogiltiga, illegala eller ej verkställbara villkoret eliminerat.
 11. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSRÄTT
  1. Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med nederländsk lag och parterna underkastar sig exklusiv behörighet för domstolarna nederländska.
Neem contact met ons op Behöver du kontakta vårt team?
Ring eller maila oss eller använd kontaktformuläret.